مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی بسیاری از فرم ها و اشکال مختلف را می گیرد، اما در نهایت در مورد کمک به جامعه مثبت است. مهمترین چیز این است که ابتکارات ما باعث تغییرات مثبت می شود، هدف را به محل کار ادغام می کند و این یکی از اهداف شرکت نابکو است. نابکو شرکت کشاورزی طبیعی و ارگانیک است که در سال 2014 به همراه CSR به طور مستقیم به مدل کسب و کار خود تعبیه شده است.

مجموع CSR که در شرکت ما هستند:

  • کاهش ردپای کربن
  • بهبود سیاست های کارگری
  • شرکت در تجارت منصفانه
  • تنوع، عدالت و پذیرش
  • ارائه خیریه جهانی
  • داوطلب و جامعه مجازی
  • سیاست های شرکت هایی که به نفع محیط هستند
  • سرمایه گذاری های اجتماعی و محیط زیست آگاهانه